کارنامه ( درصد و رتبه ) کارشناسی ارشد سراسری حقوق خصوصی

رتبه 27 خصوصی 30 مالکیت 24 تجاری اقتصادی 36 تجارت بین الملل سال 1391

  معدل 17.63                                                      

مدنی:80          تجارت:75.56             آدم:64.44      متون فقه:52.63     متون حقوقی:16.67


رتبه 30 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391 

مدنی:80        تجارت:68.89            آدم:60            متون فقه:49.12        متون حقوقی:23.33


رتبه 33  حقوق خصوصی و 6 مالکیت فکری کارشناسی ارشد سال 1391  معدل موثر:17.52                                                           

مدنی:73.33         تجارت:66.67    آدم:64.44   متون فقه:28.07   متون حقوقی:62.22


رتبه 50  حقوق خصوصی  کارشناسی ارشد سال 1391     معدل 18/55    دانشگاه تهران                                                             

مدنی:68/33         تجارت:60            آدم:68.89      متون فقه:80         متون حقوقی:0 


رتبه 51  حقوق خصوصی 85 مالکیت  کارشناسی ارشد سال 1391                                        

مدنی:71.67        تجارت:75.56           آدم:71.11           متون فقه:56.14   متون حقوقی:8.89


رتبه 54  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17     پیام نور                                                            

مدنی:81.67         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:50.88  متون حقوقی:3.33


رتبه 104  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.58   آزاد واحد تهران مرکز                                                           

مدنی:76.67       تجارت:53.33            آدم:82.22          متون فقه:42.11   متون حقوقی:0


رتبه 113  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391    معدل: 17.76                                                            

مدنی:65         تجارت:66.67            آدم:64.44           متون فقه:57.89     متون حقوقی:20


رتبه 187  حقوق خصوصی و ١۶۶ مالکیت کارشناسی ارشد سال 1391    معدل  ١٨/۵۶   آزاد                                                            

مدنی:50        تجارت:٩٣/٣            آدم:٧٣/٣           متون فقه:۶١/۶      متون حقوقی:۴/۴


رتبه 192 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد سال 1391      معدل:   17     پیام نور                                                            

مدنی:73.33         تجارت:64.44            آدم:46.66           متون فقه:60      متون حقوقی:0


رتبه 250 حقوق خصوصی و 234 مالکیت کارشناسی ارشد سال 1391                                                                 

مدنی:71.67         تجارت:68.89            آدم:46.67     متون فقه:49/12   متون حقوقی:0


رتبه 345 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

مدنی:49         تجارت:66            آدم:66           متون فقه:79               متون حقوقی:0 


رتبه 422 حقوق خصوصی  آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1391                                                             

مدنی:61         تجارت:57            آدم:68           متون فقه:54               متون حقوقی:0

/ 0 نظر / 125 بازدید