کارنامه داوطلب

رتبه 11 گرایش حقوق بین الملل و رتبه 25 گرایش حقوق بشر - ورودی 92

متون حقوقی: 67/26 - حقوق بین الملل عمومی: 67/66  - حقوق اساسی: 33/53 -  حقوق مدنی تعهدات:89/68 - حقوق بین الملل خصوصی: 56/75 - حقوق سازمان های بین المللی: 22/22

 

رتبه 27 کرایش حقوق جزا و جرم شناسی-ورودی 92

متون حقوقی: 78/27 - متون فقه: 09/35 - حقوق جزای عمومی: 44/84 - حقوق جزای اختصاصی: 67/81 - آئین دادرسی کیفری: 00/80

 

رتبه 20 گرایش حقوق عمومی- ورودی 92

متون حقوقی: 00/30 - متون فقه: 40/61 - حقوق بین الملل عمومی: 00/50 - حقوق اداری: 33/53 - حقوق اساسی: 44/64

 

-حقوق خصوصی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-رتبه 44و حقوق مالکیت فکری-روزانه دانشگاه تهران-رتبه 33

متون حقوقی: 23 درصد

آئین دادرسی مدنی: 72 درصد

حقوق مدنی: 56 درصد

حقوق تجارت: 70 درصد

 

- حقوق عمومی-روزانه-دانشگاه شیراز-رتبه66

متون حقوقی 13 درصد

متون فقه: 58 درصد

حقوق اساسی: 100 درصد

حقوق اداری: 48 درصد

حقوق بین الملل عمومی: 48 درصد

 

-حقوق مالکیت فکری-روزانه-دانشگاه تهران-رتبه 11-سال90

متون حقوقی: 58 درصد

حقوق مدنی: 76 درصد

حقوق تجارت: 63 درصد

متون فقه: 46 درصد

 

-حقوق بین الملل-روزانه-دانشگاه علامه طباطبائی(ره)- رتبه 29

متون حقوقی: 67 درصد

حقوق مدنی(تعهدات): 30 درصد

حقوق بین الملل عمومی: 35 درصد

حقوق اساسی: 80 درصد

حقوق بین الملل خصوصی: 70 درصد

 

-حقوق جزا و جرم شناسی-شبانه-دانشگاه تهران- رتبه75-سال 89

متون حقوقی: 25 درصد

متون فقه: 50 درصد

حقوق جزای عمومی: 60 درصد

حقوق جزای اختصاصی: 70 درصد

آئین دادرسی کیفری: 80 درصد

 

-حقوق تجارت بین الملل-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی-رتبه یک سال 88

متون حقوقی: 43 درصد

حقوق مدنی:66 درصد

حقوق تجارت:66 درصد

حقوق بین الملل خصوصی:86 درصد

حقوق بین الملل عمومی: 43 درصد

 

-حقوق اقتصادی-روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی-رتبه 30

متون حقوقی: 20 درصد

حقوق مدنی: 67 درصد

حقوق تجارت: 85 درصد

متون فقه: 90 درصد

آئین دادرسی مدنی: 97 درصد

/ 0 نظر / 70 بازدید