درگذشت دکتر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق را به جامعه حقوقی تسلیت عرض میکنم .

روحش شاد .